ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
กฎระเบียบ

กฎ กติกา มารยาท ในการโพสต์กระทู้ในเว็บบอร์ด

สถานปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน

คำนำ
เนื่องจากเว็บไซต์แห่งนี้ มีกิจกรรมให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ร่วมกันแสดงความคิด
เห็นในกระทู้ต่างๆ การแสดงความเห็นดังกล่าว เป็นการเสนอต่อกลุ่มคนซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นสาธารณะชน และผู้จัดทำเว็บไซต์มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นต่อ
การนำเสนอความเห็นในเรื่องเกี่ยวธรรมะ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะสังคม
บนอินเทอร์เน็ตซึ่งเน้นความมีเสรีภาพในการเสนอ (แต่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่นให้เกิดความเดือดร้อน)

ดังนั้น การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
กระทู้หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแล
อาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้า
มาได้โดยอิสระ ขึ้นอยู่กับสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจ-
กรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบ
ในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา

อีกประการหนึ่ง เนื่องจากเนื้อที่ในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ มีปริมาณจำกัด
จึงได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีส่วนเกื้อหนุนจรรโลง และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมเป็นอันดับต้นๆ บางครั้งจึงจำเป็นต้องกำจัดข้อความบางข้อความ ที่ไม่มี
ส่วนเอื้ออำนวยวัตถุประสงค์ดังกล่าวออกไปก่อนในกรณีที่จำเป็น
อย่างไรก็ตาม เพื่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมส่วนรวม และต่อผู้ร่วมกิจ-
กรรมทุกคน จึงจำเป็นต้องกำหนดกติกาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือ
ห้ามปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
กติกาและมารยาท

คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.ตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาในทางเดียวกับที่กำลังจะตั้งกระทู้ เพื่อจะได้
ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกัน
2.ใช้ข้อความที่สุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อสังคม
3.เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิด
เห็นของผู้อื่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่านี่เป็นเสมือนสังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อ
สาธารณะ
4.การเสนอความเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกัน
ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ
เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจารเกินกว่าเหตุ หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ์
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง
ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม ข้อความที่
พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
5.พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมี
ความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ตสืบไป
6.ไม่ใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น
7.ไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็น
เจ้าของข้อความนั้น
8.หากมีความผิดพลาดในการตั้งกระทู้ เช่น ผิดพลาด ซ้ำซ้อน ข้อความ
ไม่ครบหรือคลาดเคลื่อน ตั้งกระทู้ผิดกลุ่ม เจ้าของกระทู้สามารถแจ้งความขอ
ถอนกระทู้ได้โดยคลิ๊กภายในกระทู้
การร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นในกระทู้ ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิง
สถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่า
ที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
3.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
4.ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียด
ชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
5.ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว
ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
6.ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ
ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
7.ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชน
เข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
8.ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่าง
สถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
9.ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมล์แอดเดรส หรือหมายเลข
โทรศัพท์โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาด
คลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น
เว็บไซต์แห่งนี้จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
10.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีของสังคม หากตรวจพบข้อความใดเข้าข่ายดังกล่าวมาแล้ว
ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้น
ทั้งกระทู้หรือข้อความเห็นเหล่านั้นออกไป โดยอาจแสดงเหตุผลหรือไม่แสดง
เหตุผลก็ตามรวมถึงการขยายผลในการดำเนินการอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิของ
สาธารณะชนตามสมควรจากผลแห่งความผิด หรือผลแห่งกิจกรรมนั้น
ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติผิด กฎ กติกา ของเว็บไซต์แห่งนี้ พึงตระหนัก
ว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง และข้อความหรือข้อมูลที่เสนอ
ดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสนอ
ข้อความนั้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
กรณีที่กิจกรรมใดที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำให้เกิดขึ้น เข้าข่ายหรือเป็นความผิด
ทางอาญาผู้บริหารเว็บไซต์แห่งนี้ถือว่า ผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยินยอมให้
Internet ServiceProvider หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งที่มา
ของกิจกรรมดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลต่อผู้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ โดยไม่เป็นการ
ผิดมารยาท หรือจรรยาบรรณของ ISP นั้นๆ และทางผู้จัดทำเว็บไซต์นี้จะ
ดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับข้อมูลที่ได้รับนั้น
อนึ่ง เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุดผู้จัดทำเว็บไซต์
นี้จึงจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือกระทู้ นอกเหนือจากข้อปฏิบัติ
ข้างต้น อันได้แก่
1.กระทู้ที่มีผู้แจ้งความให้ลบ โดยทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์
พิจารณาก่อนดำเนินการ และถือว่าการตัดสินนั้นเป็นอันสิ้นสุด
2.กระทู้ที่มีเจตนาในเชิงการค้า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี
และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ช่วยเป็นหูเป็นตาสอด
ส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาท ดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้ง
ได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยผู้ดูแลและจัดทำเว็บไซต์แห่งนี้
จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บบอร์ด

สถานปฏิบัติสุธัมมสถาน

เพื่อความสะดวกในการใช้งานเว็บบอร์ดสถานปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน
ผู้เข้ามาอ่านและโพสต์กระทู้กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนที่จะเข้าเว็บบอร์ดทุกครั้ง ต้องล็อกอิน " เข้าสู่ระบบ "
ด้วยชื่อ ล็อกอิน และพาสเวิร์ด ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยสมาชิกใหม่ให้ทำ
การลงทะเบียนเพื่อแจ้งชื่อล็อกอินและได้รับค่าพาสเวิร์ดจากผู้ดูแลระบบ
ตามลำดับขั้นตอนดังนี้ คือ คลิ๊กเมาส์ที่คอลัมน์ " เข้าสู่ระบบ "
ขั้นตอนที่ 2 สำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทะเบียนใหม่ ให้คลิ๊กเมาส์ที่ข้อความ
" ลงทะเบียน " ส่วนผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและมีชื่อล็อกอินและพาสเวิร์ด
อยู่แล้ว ให้คีย์ข้อมูลลงในช่อง " ชื่อผู้ใช้ "และ " รหัสผ่าน " ได้เลย
ครับ และคลิ๊กที่ข้อความ " เข้าสู่ระบบ "
ขั้นตอนที่ 3 กรอกชื่อนามสกุล จริงลงในช่องชื่อ และกรอกชื่อใช้งาน
ซึ่งจะปรากฏในเว็บบอร์ดลงในช่อง ชื่อผู้ใช้ กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อทางผู้
ดูแลระบบจะส่งรหัสยืนยันการเข้ามาลงทะเบียนไปให้เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนแจ้ง
ยืนยันกลับมาให้ผู้ดูแลระบบอีกครั้ง ซึ่งต้องเป็นอีเมล์ที่ยังใช้งานได้ในปัจจุบัน
ของผู้ลงทะเบียน จากนั้นกรอกข้อมูลรหัสผ่าน จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้
ครับ แล้วก็คลิกตรงข้อความ " ลงทะเบียน "
ขั้นตอนที่ 4 หน้าเว็บเพจจะปรากฏข้อความแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบว่า ทาง
ผู้ดูแลระบบได้ส่งจดหมายไปที่อีเมล์ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเอาไว้ ให้ผู้ลงทะเบียน
ไปเปิดจดหมายที่ส่งจากผู้ดูแลระบบแล้วยืนยันตัวคุณผู้ลงทะเบียนในจดหมาย
ฉบับนั้น แล้วคลิ๊กลิงก์ยืนยันจากนั้นก็สามารถเข้ามาใช้งานเว็บบอร์ดได้ทันที
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ลงทะเบียนเปิดกล่องจดหมายของตนเอง จะพบเมล์ชื่อผู้ส่ง
" สุธัมมสถาน " หัวข้อเมล์ " Account detials for ส่งมาให้ครับ
ขั้นตอนที่ 6 เปิดกล่องจดหมายอ่านดู จะเป็นข้อความจากผู้ดูแลระบบส่งแจ้ง
ไปให้ผู้ลงทะเบียนรับทราบและให้คลิ๊กลิงก์ หมายเลข 1 ยืนยันการใช้งานเว็บ-
บอร์ดครับ ผู้ลงทะเบียน จดบันทึกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ตามหมายเลข2
เก็บเอาไว้ใช้งานในการเข้าสู่เว็บ http://www.sudhammasadhan.org/
หลังจากคลิ๊กลิงก์หมายเลข 1 เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ 7 หลังจากคลิ๊กลิงกยืนยันในขั้นตอนที่ 6 แล้ว บนหน้าเว็บเพจ
จะปรากฏแจ้งให้ทราบว่า " การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ! " เป็นอันว่าการ
ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนครับ ผู้ใช้งานก็นำชื่อผู้ใช้งานกับค่ารหัส
ที่ได้รับ เข้าสู่ระบบ ตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 อีกครั้งครับ
ขั้นตอนที่ 8 หลังจากเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้คลิ๊กที่คอลัมน์ทางซ้ายมือชื่อ
" เว็บบอร์ด " ตามหมายเลข 1 แล้วคลิ๊กเมนู " กฎระเบียบ " ตามหมาย
เลข 2 เข้าไปอ่านกฎ กติกา มารยาท ในการใช้เว็บบอร์ดก่อนครับ
ขั้นตอนที่ 9 เมื่อคลิ๊กเมนู "กฎระเบียบ " จะปรากฏข้อความ กฏ
กติกา มารยาท ในการโพสต์กระทู้ในเว็บบอร์ดให้อ่าน
ขั้นตอนที่ 10 ข้อพึงระวังในการโพสต์กระทู้ ซึ่งควรอ่านในเรื่อง
การร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นในกระทู้ ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนที่ 11 เลือกฟอรั่ม(กลุ่มสนทนา) ที่จะเข้าไปอ่านหรือโพสต์กระทู้
ซึ่งมีให้เลือก 2 กลุ่มคือ หนึ่ง กลุ่มถาม-ตอบ ปัญหาธรรม
สอง กลุ่มสนทนาเรื่องทั่วไป
ขั้นตอนที่ 12 ยกตัวอย่างเมื่อผู้ใช้งานคลิ๊กข้อความ "สนทนาเรื่องทั่วไป "
หน้าเว็บเพจก้จะแสดงดังรูปข้างล่าง ซึ่งจะมีผู้ที่เข้ามาโพสต์กระทู้ทิ้งไว้
4 กระทู้ ผู้ใช้สามารถเข้าไปอ่านกระทู้ได้โดยการคลิ๊กที่หัวข้อกระทู้ที่ต้องการ
อ่าน ยกตัวอย่างเช่น ต้องการอ่านกระทู้ หัวข้อ "มีภาพกิจกรรมของ
สุธัมมสถานมาฝาก" ก็คลิ๊กหัวข้อนั้นได้เลย
ขั้นตอนที่ 13 ก็จะมีข้อความที่ผู้ใช้งานคนอื่นโพสต์ทิ้งเอาไว้
ซึ่งเราจะเห็นทั้งรูปและข้อความที่นำเสนอ
หมายเหตุ หากผู้ที่เข้ามาเปิดกระทู้อ่าน โดยไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าสู่
ระบบตามขั้นตอนที่ 1 ภาพที่โพสต์ในกระทู้จะไม่ปรากฏให้เห็น แต่จะขึ้น
ข้อความดังในรูปข้างล่าง
ขั้นตอนที่ 14 เมื่อผู้ใช้งานอ่านกระทู้สุดท้ายที่มีผู้เข้ามาโพสต์ แล้วต้องการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ่มในกระทู้นั้น ก็ทำได้โดย วิธีที่ 1คลิ๊กข้อความ
" ตอบแบบเร็ว " กับวิธีที่ 2 " ตอบ " ดังรูปข้างล่าง
ขั้นตอนที่ 15 หากคลิ๊กเลือก ตอบแบบเร็ว หมายเลข 1 สามารถ
เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อย่างเดียว ไม่สามารถแทรกรูป
ได้ดังภาพข้างล่าง เมื่อเขียนข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กเมนู" ยืนยัน "
ขั้นตอนที่ 16 หากเลือกเมนู " ตอบ " ผู้ใช้งานสามารถเขียนข้อความ
และแทรกรูปในกระทู้ได้ ดังรูปข้างล่าง
ขั้นตอนที่ 17 เราสามารถดูตัวอย่าง ก่อนยืนยันเพื่อโพสต์ขึ้นเว็บบอร์ด
โดยการคลิ๊กเลือกเมนู "ดูตัวอย่าง " ซึ่งจะได้ภาพดังนี้
ขั้นตอนที่ 18 แนะนำวิธีการนำภาพมาแทรกในกระทู้บนเว็บบอร์ด
ดังต่อไปนี้
1.เตรียมรูปที่จะใช้งานย่อขนาดให้ความจุภาพไม่เกิน 100 K
( โดยประมาณ ) ทำการ save รูปให้เป็นนามสกุล .jpeg
2.นำภาพไปฝากไว้ในเว็บที่ให้บริการฝากรูป ยกตัวอย่างเว็บ
http://www.uppicweb.com/ เป็นต้น ฝากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วิธีการนำภาพขึ้นไปฝากทำได้โดย
2.1 เข้าไปในเว็บไซด์ที่ให้บริการฝากภาพ ยกตัวอย่าง
http://www.uppicweb.com/ ซึ่งจะมีหน้าเว็บเพจดังนี้
2.2 ให้เลือกภาพที่ต้องการ แล้วกดเมนู upload pic ภาพของเรา
ก็จะถูกนำไปเก็บในเว็บไซด์ที่ให้บริการ โดยแสดงค่า URL
ที่เก็บภาพให้ทราบดังรูป
ขั้นตอนที่ 19 วิธีการโพสต์กระทู้แสดงความคิดเห็นตอบ
หรือการสร้างหัวข้อกระทู้ใหม่ ที่มีทั้งรูปและข้อความอยู่รวมกัน
ซึ่งสามารถทำตามได้ดังต่อไปนี้ เริ่มจากคลิ๊กเมนู "ตอบ"
สำหรับแสดงความคิดเห็นเพิ่มติมในกระทู้เดิม ตามหมายเลข2
ในขั้นตอนที่ 14 หรือผู้ที่ต้องการสร้างกระทู้ใหม่ ให้คลิ๊ก
ข้อความ " เริ่มหัวข้อใหม่ " หมายเลข 3 ในขั้นตอนที่14
บนจอภาพจะปรากฏแบบฟอร์มให้กรอกข้อความตอบกระทู้
หรือตั้งกระทู้ใหม่ ดังรูปข้างล่าง
ขั้นตอนที่ 20 ให้ผู้ตอบกระทู้ทำตามลำดับต่อไปนี้
1.ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Anonymous post ออก เพราะถ้า
ค้างเอาไว้ เวลาโพสต์กระทู้แล้วชื่อผู้โพสต์จะเป็นชื่อ "ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม "
แทน ซึ่งทำให้ไม่ปรากฏชื่อผู้โพสต์กระทู้
2.คลิ๊กเมาส์ที่รูปแสดงอารมณ์ เพื่อให้รูปที่เลือกปรากฏในช่องข้อความที่
กรอกตอบกระทู้ และทำการกรอกข้อความแสดงความคิดเห็น เช่น
ข้อความในรูปเป็น " สำหรับผู้ที่พึ่งเข้ามาที่เว็บบอร์ด... "
3.เมื่อคีย์ข้อความเสร็จแล้วต้องการแทรกรูปต่อท้ายข้อความที่กรอก
ก็คลิ๊กลิงกที่หมายเลข 3 จะปรากฏแบบฟอร์มให้คีย์ข้อมูล เริ่มจากใส่ค่า
ขนาดรูป 800x800 (โดยประมาณ) ตามหมายเลข4
4.ใส่ค่า URL ที่เก็บรูปเอาไว้ ซึ่งให้คีย์ค่า URL จากขั้นตอนที่ 18
ในที่นี้ยกตัวอย่างเป็น http://www.uppicweb.com/x/i/ii/vpic2.jpg
ดังหมายเลข 5
5. คลิ๊กเมาส์ในช่องกรอกข้อความที่ต้องการให้นำรูปไปแทรก
ตามหมายเลข 6
6. คลิ๊กปุ่ม_KUNENA_EDITOR_IMAGE_INSERT ดังหมายเลข 7
เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เมื่อตรวจสอบดีแล้ว เป็นขั้นตอนสุดท้าย
คลิ๊กปุ่ม " ยืนยัน " อีกครั้ง(หรืออาจจะคลิ๊กปุ่ม " ดูตัวอย่าง "
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนยืนยัน)
หวังว่าข้อแนะนำในการใช้เว็บบอร์ดคงเป็นประโยชน์กับทุกท่าน
และช่วยให้ทุกท่านใช้งานเว็บบอร์ดได้ง่ายขึ้น และมีความสุขในการ
เข้ามาอ่านหาความรู้ในเว็บบอร์ดแห่งนี้ครับ